Znaleziono 34 pasujące wyniki

Zgloszenie reklamacyjne 

W sytuacji wykrycia wady produktu prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego i przesłanie go drogą mailową na: wsparcie@baribalbike.pl 
zgłoszenie reklamacyjne do pobrania:
Zgłoszenie reklamacyjne.pdf
Zgłoszenie reklamacyjne.odt
Zgłoszenie reklamacyjne.docx
Oryginał lub kopia zgłoszenia musi zostać dołączona do reklamowanego towaru. 

Adres wysyłki reklamowanego produktu oraz informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłane po otrzymaniu zgłoszenia


wyciąg z regulaminu:

1.    Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.
2.    W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
3.    Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4.    Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.    W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie: 
1.    danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2.    numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, 
3.    opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
6.    W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmienię utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. 
7.    Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu: 
1.    rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, 
2.    ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych. 
8.    Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji: 
1.    z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji, 
2.    z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
9.    W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta. 
10.    Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta. 
11.    Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
 
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.